Jak do nas dołączyć?
Trzy proste kroki!

Rekrutacja

Jak do nas dołączyć? Trzy proste kroki!

Etap 1

Wypełnienie zgłoszenia na stronie internetowej Liceum.

Etap 2

Aktywny udział w dniu otwartym i zajęciach prowadzonych przez nauczycieli.

Etap 3

Rozmowa indywidualna.
Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały) do siedziby liceum przy ul. Lirowej 27 (III piętro) w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy do Liceum Korczaka w Warszawie

Rekrutacja na rok szkolny

Klasa do której uczeń ma być przyjęty

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczeń posiada opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

Skąd dowiedziałeś się o ofercie Liceum Korczaka w Warszawie?

Zgody

7 + 3 =